ടെക്സ്ചറിംഗ് മെഷീൻ
സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിലൂടെ ഇന്നൊവേഷൻ വികസനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പാതയിൽ ലാൻക്സിയാങ് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു."ലാൻസിയാങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകട്ടെ."നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന തത്വശാസ്ത്രമാണ്."ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സമഗ്രതയോടെ പെരുമാറുക, മികച്ച യന്ത്രം നിർമ്മിക്കുക."ലാങ്‌സിയാങ്ങ് കാലാകാലങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടെക്‌സ്റ്റൈൽ മെഷീൻ വ്യാവസായിക സംരംഭമാണ്.